Bruksoverlating / utleie

Utgangspunktet for borettslagsordningen er at andelseier selv skal bo i leiligheten. Det finnes imidlertid adgang for i perioder å kunne overlate bruken av boligen til andre under visse vilkår, regler om slik bruksoverlating framgår av §§ 5-3 til 5-8 i lov om borettslag.

Ulovlig bruksoverlating er mislighold, og vil kunne medføre salgspålegg. I tillegg til at bruksoverlating krever formell godkjennelse av styret, er det også viktig  at andelseiere overholder søknadsplikten for at at styret skal kunne ha oppdatert kontaktinformasjon til både faktiske beboere og andelseieren selv, f.eks. i tilfelle brann, vannlekkasjer eller skader på elektrisk anlegg.

Dersom leietaker ikke retter seg etter de regler og vedtekter som gjelder i borettslaget, kan styret trekke godkjennelsen tilbake. Det er andelseier sitt ansvar å påse at andelseier selv eller leier utfører sine plikter og imøtekommer pålegg gitt av borettslaget. Dersom dette ikke skjer, kan borettslaget gi pålegg om salg eller fravikelse.

Bofellesskap med andelseier: Hvis du som andelseier selv bor i boligen, har du rett til å overlate bruken av deler av boligen til andre. Noen søknad til styret er ikke nødvendig.

Andelseier blir ikke boende: Hvis du skal leie ut hele boligen må du sende søknad til styret i borettslaget. Søknad om bruksoverlating skal fremmes på eget skjema som ligger vedlagt, eller kan fås ved henvendelse til styret i borettslaget. Du vil kunne ha rett til godkjenning i mange tilfeller, men merk at andelseier uansett plikter å søke styret om tillatelse til utleie og godkjenning av leietakere.

Tre års utleie: Har du selv eller en nærstående bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, kan boligen leies ut for en periode på opp til tre år. Du må søke, men trenger i disse tilfellene ikke å oppgi noen særlig grunn til bruksoverlatingen. Hvis du ikke har bodd i boligen selv i ett av de siste to årene, kan det likevel være tillatt å leie ut boligen hvis det kommer inn under særlige grunner som nevnt i loven.

Slektninger: Du har rett til å overlate bruken av boligen til slektninger i rett opp eller nedstigende linje, dvs. til egne barn eller foreldre. Slik bruksoverlating er det ingen tidsbegrensning for, så lenge familiemedlemmet selv bor i boligen.

Midlertidig borte: Hvis du må være borte midlertidig grunnet arbeid, sykdom, utdanning eller lignende, kan det være tillatt å overlate bruken til andre.

Nekting: Borettslaget kan nekte å godkjenne bruksoverlatingen, men det er bare hvis forhold ved brukeren gir saklig grunn til det.

(Kilde: Lovdata)